• icon Energy
  • icon Renewable energy
  • icon Civil works
  • icon Fences and guardrails
Energy Transmission and distribution Turn-key construction of transmission and distribution projects Read more
Renewable energy Photovoltaic, Hydro and Biomass projects Complete construction and assembly of renewable energy projects Read more
Civil works Civil works Experienced contractor fit for all your construction needs Read more
Fences and guardrails Fences and guardrails Delivery and installation of fencing and guard rail systeems Read more

Кратко описание на проекта

Компания „СТЕНЛИ-03“ ЕООД, разработи настоящото проектно предложение в съответствие с Процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Подкрепата по процедурата ще обезпечи непрекъснатост на дейността на дружеството, както и ще гарантира запазване на високото качество на предлаганите услуги, което е важно условие за избягване на загуба на клиенти и за запазване на нивата на продажбите през следващите месеци, въпреки негативното влияние на пандемията COVID-19.

Проектът се изпълнява на територията на град Лом, където се намират седалището и адресът на управление на компанията. Проектът е с обща продължителност от 3 месеца в съответствие с Насоките за кандидатстване по процедурата, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Всички разходи, заложени в бюджета на проекта, са необходими за нормалното продължаване на работния процес в дружеството, в условията на утежнена икономическа действителност, която е налице не само в България, но и в цяла Европа. Предвидените разходи отговарят напълно на принципите за добро финансово управление – икономичност, ефикасност и ефективност на вложените средства.

Цели на проектното предложение

"Стенли - 03" ЕООД е компания специализирана в изграждането на електропреносни и електроразпределителни мрежи и системи и се е утвърдила като лидер в Северозападна България в тази дейност. В допълнение към основната си дейност дружеството извършва и изграждане на соларни паркове, строителство на индустриални и публични сгради, по-малки частни обекти и други. Глобалното разпространение на пандемията с COVID-19 и въведените карантинни мерки в световен мащаб доведоха до сериозно нарушаване на функционирането на сектора "Строителство", в който се осъществява основната дейност на дружеството. Разпространението на пандемията с COVID-19 и въведените карантинни мерки, доведоха до комплекс от неблагоприятни икономически ефекти.

Основната цел на проекта е осигуряването на оперативен капитал за „СТЕНЛИ-03“ ЕООД за справяне с последиците от пандемията COVID-19, повишаване на производителността на дружеството, гарантиране на стабилен икономически растеж, запазване на работните места и постигане в дългосрочен план на устойчива заетост.

В рамките на изпълнението на проекта ще бъдат спазвани Хоризонталните принципи за равни възможности и недопускане на дискриминация, равенство между половете и устойчиво развитие.

Очакваните резултати при успешното реализиране на настоящето проектно предложение се изразяват в постигане на положителен ефект от компания „СТЕНЛИ-03“ ЕООД за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места в дружеството.

С уважение,

Стефан Костов

Управител “СТЕНЛИ 03” ЕООД“
15.02.2021 г.

Проект BG-RRP-3.006 - Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията

Фирма Стенли-03 ЕООД в партньорство с проектантски организации и официални дистрибутори на висококачествено оборудване за фотоволтаични централи (фотоволтаични модули LONGI, инвертори GoodWe и Huawei, и др.) има удоволствието да ви представи цялостна услуга по разработване, управление и изграждане на вашата фотоволтаична централа по програма BG-RRP-3.006 - Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията.

Информация